۱۳۹۳ خرداد ۲۳, جمعه

بیائید برای حفظ هویت مان از اسامی بلوچی استفاده کنیم


بنام الله مقتدر
بقلم : محمد آرمیان

 برای حفظ تشخص یک قوم استفاده از اسامی ملی و قومی خویش امری بسیار ضروری و مهم است که ما بعلت سلطه بیگانه از اهمیت این امرخیلی مهم بی خبر مانده و از آن غفلت کرده و اسامی اجنبی بر روی فرزندمان گذاشته ایم. اینها تعدادی از اسامی مردانه بلوچی هستند. بجای نامگذاری فرزندان خود با نامهای اجنبی و غیر بلوچی از این نامها استفاده کنیم تا بدانند که ما متعلق به قوم بلوچ هستیم:
محمد، دادمحمد، ملک محمد، شیرمحمد، بیک محمد، نیک محمد، جان محمد، مراد محمد، شاه محمد، درمحمد، دین محمد، خیرمحمد، ولی محمد، نورمحمد، عیدمحمد، دوست محمد، شفی محمد، غلام محمد، نظرمحمد، پتی محمد، پیرمحمد، چاکر، گوهرام، چمل، حمل، بالاچ، بیبگر، جییند، کمبر، باهوت، آدینگ، شکّل، شیران، شنبه، دوشنبه، چارشنبه، پنشنبه، جمه، شهداد، الله داد، هداداد، الله بکش، هدابکش، نبی بکش، محمدبکش، الهی بکش، هیربکش، جمّا، شهبیک، شهکرم، شهداد، شهدوست، شه ملک، شهمراد، دلمراد، مولاداد، گلبیک، شهبیک، ملک بیک، جان بیک،  نواز، نیاز، نودبندک، مهیم، میار، براهندگ، بوهیر، برکت، بجار، پردل، پلّین، گزی، گمشاد، راهی، رهچار، چمروک، پازل، محتاج، چراگ، مزار، کمبر، درا، دودا، بهادر، میردوست، دوستین، کبا، گنگزار، کهور، هیبتان، مزار، ارمان ، امیتان، گمی، شهباز، شهمیر، سبزل، دیدگ، دلبود، سبزل، دلدار، ولیداد، شاهو، دلشاد، وژدل، دلوش، سکی داد، شاهو،مولابکش، قادربکش، واحد بکش، رحیم بکش، گزابیک، مرید، میداد، میران، دلپل، گلپل، گاجی، گاجیان، جنگیان، سنگَر، بچیدَرو خیلی دیگر که باید جمع آوری شوند.

  تعدادی از نام زنان بلوچی را هم ملاحظه بفرمائید:
تاج هاتون، ماهاتون، درهاتون، مهرهاتون، مراد هاتون، زرهانون، ملک هاتون، گل بی بی، جان بی بی، ناز بی بی، نوربی بی، دربی بی، هیربی بی، مه بی بی، لال بی بی، تاج بی بی، سدگنج، مه گنج، شهربانو، مهدیم، ماه ملک، سارا هاتون، مهناز، مه بانو، درناز، گوهر، زرگل، مهتاپ، هانی، سّسی، سدو، ماه پری،  گلپری، گنجی، سنجی، مه گل، رابیا، ازبوتک، جان ملک، ماهل، هیمنه، مهگونگ، واهگ، شاری، شدری، مورتی، درّین، زرّین، مهگلین، سنگین، زمرد و ده ها نام دیگر که باید جستجو و منتشر کرد.

 سعی کنیم حتی الامکان از نامهای فارسی، هندی و عربی و غیره هرچه کمتر استفاده کنیم  و به نامهای خالص بلوچی و ملی خود هر بیشتر توجه نمائیم این نسبت به حفظ هویت خدادادی ما کمک خواهد کرد و با دیدن نام ما همه خواهند دانست که ما متعلق به ملت بلوچ هستیم. برای زنده کردن هویت ملی مان این امری بسیار ضروری است و همه مان بر گذشته ها صلوات بفرستیم و از پس بر روی بچه های مان نام بلوچی بگذاریم تا حس بیگانه پرستی بتدریج در ما از بین برود و هویت خدادادی مان از نابودی نجات پیدا کند باذن الله. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر