۱۳۹۳ تیر ۲۸, شنبه

شعر بسیجی - شعر از: محمد آرمیان

بسیجی، ای عشایر
تو نمیدانی چه هستی
گویمت من پست پستی
در فریبی سختُ
بس مذموم هستی
زین سبب،
محکوم هستی
   *  *  *
تو مستی
تو پستی، ای بسیجی
در پی خودکامگی هستی
زحق بیگانه گشته
داده ای تن را به پستی
مست مستی
زین سبب،
محکوم هستی
    *  *  *
تو مستی ای بسیجی
مردکه پستی
خودت هرگز نمیدانی
کی هستی
دوست ظالم
دشمن مظلوم هستی
زین سبب،
محکوم هستی
   *  *  *
ای بسیجی
تو چقدر پستی
گجر را چوبدستی

برادر میکشی مستی
به مظلومان زبر دستی
نمیدانی چقدر بدنام هستی
ای بسیجی
زین سبب
محکوم هستی
  *  *  *
برادر ای بسیجی
تو بلوچی ای عشایر
تو نمیدانی
خودت را دشمنی !؟
تا کی چنین هستی
بیا بیرون ز نادانی و مستی
برادر را بده دستی
تو امید وطن هستی
چرا آخر اسیر دشمن پستی
ای بسیجی
زین سبب محکوم هستی
*  *

 این شعر بتاریخ 29/4/1993  میلادی  سروده شده است.

عشایر بین دو کشور را با هم مقایسه کنید. عشایر عراق را که دارند  در کشورشان بییان ظلم را بر می کنند  و عشایر ما را که اسلحه دشمن را در دست گرفته اند و به خاطر مزد بخور نمیری  مبارزین و مجاهدین ملت خود را می کشند.

۱ نظر: