۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه

توفیق انجام کارها از سوی الله استبنام لله مقتدر
بدانیم که هر کاری با توفیق الله انجام میشود

هر کاری را که میخواهیم انجام دهیم اکر توفیق الله شامل نباشد آن کار انجام نمیشود. ما انجام کاری را میخواهیم ولی این با الله است که توفیق آنرا بما بدهد یا ندهد و ما متوجه این امر نیستیم و فکر میکنیم که همه کارها را ما با توانایئ ها خود انجام میدهیم. بارها دیده ایم که توانائی انجام کاری را داریم و میخواهیم که آن کار را بکنیم ولی نکرده ایم و یا نشده است که بکنیم. پس همیشه نظر بسوی الله داشته باشیم که در انجام کارها بما توفیق بدهد و این خود یک عبادت است.

الله متعال مستقیما با حضرت موسی کلیم الله  سخن میگفت. یک بار از موسی پرسید اسمت چیه؟ موسی ساکت ماند و چیزی نگفت. بار دوم پرسید اسم ات چیه؟ موسی ساکت ماند.  بار سوم پرسید اسمت چیه؟ گفت موسی. الله متعال به موسی فرمود که  این بار اسم ات را با توفیق من گفتی.


نتیجه: اینکه ارتباط مان با کسی که  نبض تمامی این کائنات در دست اوست قطع نشود و قبل از انجام هر کاری از او کمک و توفیق بخواهیم.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر