۱۳۹۴ آذر ۱۹, پنجشنبه

خطاب شماره 14 - اسامی مردانه و زنانه بلوچی تقدیم نسل جوان بلوچ

بنام الله مقتدر
خطاب شماره 14 - نام های قومی یا ملی ملت بلوچ
قابل توجه ملت هویت باخته بلوچ
          اهمیت اسامی قومی را در یکی  دو  خطاب قبلی  خدمت تان عرض  کردم.  باید بدانیم تنها ملت هائی میتوانند در سر زمین خود  آسوده و خوشبخت و در امنیت زندگی کنند که  هویت خدادادی شان را حفظ میکنند و با حفظ هویت اصیل  است که می توانند  سرزمین خود را از تجاوز و اشغال اقوام دیگر محفوظ  نگه دارند.
           سه مورد در حفظ هویت یک ملت  از اهمیت ویژه  ای برخوردارند:  اولی زبان، دومی اسامی قومی  و سومی لباس قومی(ملی) است.  ملت ما (بلوچ)  در این سه مورد بی توجهی و غفلت طولانی مدت  کرده است و بهمین دلیل امروز در سرزمین خود به عنوان یک ملت مطرح نیست و اهسته آهسته در شکم ملت دیگری دارد هضم میشود و بدانیم که این یک ضایعه بزرگ است که اگر جلوی آنرا نگیریم تا ابد بشکل ملتی محکوم و غلام و پادو زیر دست ملتی دیگر زندگی خواهیم کرد و هیچ ملت با غیرتی چنین خسارتی را نمی پذیرد لذا وقت آن رسیده است که  بلوچ ثابت کند که یک ملت با غیرت است و اجازه نخواهد داد که هویت خدادادی اش نابود شود و هر بلوچی از همین امروز در حفظ این سه  مورد  بسهم خود باید جدی  شود. اسامی بلوچی را در ذیل حتی الامکان ارائه میدهم  یکی از این نام ها  را انتخاب کنید بر روی خود و بر روی فرزندان خود بگذارید و بدانید که با این کار، کار بسیار مهم  انجام داده اید:

         تعدادی از اسامی مردانه  بلوچی که توانستم پیدا کنم  البته باز هم هست:
          امیتان، هیاتان، باهیان، هیبتان،  جنگیان،  میران،  مزار،  آدم،  مراد، مرادبکش، مولابکش،  کادربکش، هیربکش، رسول بکش،  هُدا بکش، کریم بکش،  هدا دات، هدا مراد، هُدا رهم، رهمدل، رهیم بکش،  رهیمداد، داد رهیم، دادکریم، کریمداد،   داد الله،  الله داد، گُلپُل،  دلپُل ، دلمراد، ، محمد، دُرمحمد، نور محمد، گل محمد، جان محمد، هان محمد،  بیک محمد،  شی محمد، پتی محمد،  داد محمد،  دین محمد، نیک محمد،  گُل بیک، جان بیک، شهبیک،  شهمراد، شهداد، شه نواز، دادشاه،  شهکرم،  شهدوست، شهمیر، دیدگ، دلبود، باران،  بهتیار، شهسوار، شاهو، شیران،  شی مرید، شهبیک، شیهک، شوهاز،  شنبه،  دوشنبه، چارشنبه، پنچ شنبه، جمعه، جماعت، جمّا، جوپاگ، درّا، بهادر، بیبگر، مهیم، گوهرام، بالاچ، بلوچ، براهُندگ، باهوت، بجّار، برشان،  بوهیر، مسکان، میداد، میّا، کیّا،  نوتک ، نودبندک، ارمان، حمّل ، جییند، هاشم، گزّی، راهی،  رهشون،  رپیک، سوبان، سوالی، سکیداد، سنگور، سابر، سمندر، سمائیل،

         تعدادی از اسامی زنانه بلوچی:
         مه بانو، مهدیم، مه بی بی، جان بی بی،  ماه پری، گلپری، مهگُل، مه جبین،  مهرنگ، مهتاپ، ماهکان، ماهاتون، مهستون،  مه گنج، سد گنج، گنج هاتون، ملوک، ملوک هاتون، نازهاتون، نازبی بی، ناز ملک، گراناز، امبر، امبر هاتون،  گنج ملک،  جان ملک، سنج ملک، سنجی، سنج هاتون، سنگین،  میرَم، میرَم هاتون، هات شاهان، هات ملک، هات بی بی،  هانی،  هانَل،  شدری، سدو، سمّو،  واهَگ، وژبو، استال، کائنات،  سمبهین، چمروک، چَمَّگ  و تعدادی دیگر...
          تذکر:  نام های دیگری هم هست که بین ملت مسلمان بلوچ و ملل مسلمان دیگر بطور مشترک از آنها استفاده میشود که  نام های اسلامی هستند و عبارتند از نام هائی که با ترکیب کلمه  "عبد "  با یکی از نامهای پاک  الله متعال درست می شوند مانند:  عبدالله، عبدالرحمن، عبدالقادر، عبدالرحیم، عبدالرشید، عبدالشکور، عبدالمجید  و غیره  الی آخر...  استفاده از این نام ها هم هر چند که نام ملی ما نیست و بین همه مسلمین مشترک است اشکالی ندارد  چون مسلمان هستیم و هویت اسلامی مان هم  باید برقرار بماند  ولی بخاطر اینکه هویت ملی مان نابود نشود  از نام های اصیل بلوچی استفاده کنیم  چون این مسئله  برای ملت بلوچ که هویت خدادادی اش  در حال نابودی است فعلا بشکل یک ضرورت درآمده  است و به این ضرورت باید توجه جدی داشته باشیم.
          اسامی ذیل از وب سایت  باسک.کام www.baask.com  به مدیریت  بانک  زاهده رئیس راجی اخذ شد  که توسط  واجه  ولید گربُنی جستجو و تهیه شده  و  توسط  واجه  مهیم سرخوش  بنده  به  این سایت راهنمائی شدم.  از این سه  شخصیت  راجدوست  و نامدار بلوچ  تشکر و ادای احترام میکنم.  توضیح اینکه  بنده جلوی این نام ها که  با حروف لاتین نوشته شده  بود  با حروف فارسی  هم نوشتم  و اضافاتی را  هم اضافه کردم  تا بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
          اسم های بلوچی: Balochi names. Research W Garboni 

Aadam m       آدم         مردانه
Aadeynag m  آدینگ     مردانه
Aali m   آلی               مردانه
     Aalmaas m الماس  بنظرم  باید اسم زنانه باشد
Aarezou f   ای فارسی  نام ایت  اشی ءِ بلوچی واهگ  بیت
Adham m     ادهم         مردانه
Allayaar m    الهیار        مردانه
Ambar f      امبر            زنانه
Armaan m     ارمان        مردانه

Baahar’ m              مردانه /  این نام متداول نیست.
Baahout m    باهوت        مردانه
Baalaach m    بالاچ         مردانه
Baaraan m    باران         مردانه
Baarag m       بارگ        مردانه
Bahraam m     بهرام         مردانه
Bahtaawar f    بهتاور         مردانه
Bandag m        بندگ         مردانه
Bashshaam m    بشّام        مردانه
Behrouz m        فارسی  نام ایت
Behzaad m         فارسی  نام ایت
Bibagr m            بیبگر       مردانه
Bohaador m        بهادر      مردانه
Bouheyr m          بوهیر      مردانه
Braanz m            برانز       مردانه

Chaakar m            چاکر       مردانه
Chaarshambeh m  چارشنبه    مردانه +  شنبه، دوشنبه، پیچ شنبه، جمعه
Cheraag m             چراگ    مردانه

Darmaan f      درمان         زنانه
Delaawar m     دلاور         مردانه
Deleyr m         دلیر           مردانه
Dellshaad m     دلشاد         مردانه
Didag m            دیدگ         مردانه
Dranna f           درنّگ        زنانه
Dorbibi f           دُر بی بی     زنانه
Dorhaatun f       دُرهاتون    زنانه
Dornaaz f            دُرناز      زنانه
Doudaa m           دودا       مردانه
Dousteyn m        دوستین    مردانه

Emaan f              ایمان     زنانه
Eymen f          ایمَن          این اسم عربی است
Ezzat f              ازّت     مردانه


Gaazi m           گازی    مردانه
Gamshaad m    گمشاد           مردانه
Ganjhaatun f     گنچ هاتون     زنانه
Gawhar f           گوهَر          زنانه
Gazzi m            گزّی            مردانه

Gishshar m         گیشّر          مردانه
Golandaam f       گُلندام          زنانه
Golbaanu f          گُلبانو          زنانه
Golhaatun f         گُل هاتون     زنانه
Golmalek f           گل ملک       زنانه
Golpari f               گلپری        زنانه
Graannaaz f          گراناز        زنانه
Gwahraam m        گوهرام       مردانه

Haameyn m         هامنه ( آمنه )   زنانه
Haani f                 هانی          زنانه
Haatun f                هاتون  +  هاتونان /   زنانه
Hammal m            همّل        مردانه
Hammbal m           همبل       مردانه
Hayaat m              هیات       مردانه
Haybat m              هیبت      مردانه
Horsond m             هُرسُند    اسم فارسی است (خرسند)

Jaafar m                 جعفر   اسم  فارسی است
Jalab m                   جَلب        مردانه
Jannat f                   جنّت  +   جنت هاتون/     زنانه
Jehaangir m             جهانگیر       مردانه
Jiyand m                  جییند         مردانه
Joma m                     جمّا         مردانه

Kamaal m                  کمال        مردانه
Kambar m                 کمبر        مردانه

Maahaan f               ماهان         زنانه
Maahaatun f             ماهاتون      زنانه
Maahekaan f             ماهکان      زنانه
Maaheyn f                ماهین        زنانه
Mahbaanu f             مهبانو         زنانه
Mahbibi f                  مه بی بی    زنانه
Mahganj f                  مه گنج    زنانه
Mahgol f                   مهگُل      زنانه
Mahjabin f                مه جبین   زنانه
Mahnaaz f                مهناز     زنانه
Mahnur f           ماهنور         زنانه
Mahrang f          مهرنگ        زنانه
Mahtaab f          مهتاپ         زنانه
Mallouk m          ملّوک          مردانه
Mayaar m            میار           مردانه
Mehlab f             مهلب           زنانه
Mirbal m             میر بَلّ          مردانه
Mirdoust m         میر دوست     مردانه
Mirzaad m            میرزاد       مردانه
Morwaared f         مُروارد         زنانه

Naazbibi f              ناز بی بی      زنانه
Naazhaatun f          ناز هاتون     زنانه
Naazmalek f            نازملک     زنانه

Oumaan m             اومان       مردانه
Omeyd m               امیت  +  امیتان /   مردانه

Parigol f                پری گُل      زنانه
Parinaaz f             پری ناز      زنانه

Rahmat m            رهمت        مردانه
Rayhaan m            ریهان        زنانه
Roushen m           روشن        مردانه
Rozhn m               رُژن         مردانه

Sabzal m              سبزل        مردانه
Sadaaf f               سداپ        زنانه
Sadaf f                 سدَپ        زنانه
Sanji f                   سنج        زنانه
Sayaad m              سیاد        مردانه
Shaadaan m       شادان
Shaadmaan m     شادمان
Shahdoust m       شهدوست    مردانه
Shahmir m          شهمیر       مردانه
Shahsawaar         شهسوار  +   شهنواز، شهبیک ، شیهک، شهداد، شهکرم، شی مرید ، شاگُلی، دادشاه
Shanbeh m           شنبه            مردانه
Shakkal m              شکّل         مردانه
Shamsheyr m         شمشیر      اسم مردانه افغانی است
Sharhaatun f         شر هاتون     زنانه
Sharif m               شریف         مردانه
Sekandar m           سکندر        مردانه
Shemshok f           شمشُک       زنانه +  شدری
Sheyrdel m            شیر دل      مردانه
Soubaan m            سوبان       مردانه

Waahag f               واهَگ      زنانه

Zaaferaan f            زاپران     زنانه
Zangi m                 زنگی     مردانه
Zarhaatun f            زر هاتون   زنانه
Zaytun f                  زیتون     زنانه
Zinat f                    زینت      زنانه
Zomorred f             زمُرّد      زنانه

توجه:  این اسامی چون توسط نسل های جوان تر ما  که به نام های فارسی که نام  اصیل خودشان نیست گرایش پیدا کرده اند کمی نا مانوس هستند ولی وقتی که بصورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند خیلی زیبا و قابل افتخار به نظر خواهند رسید.  پس  همه مان با یک تصمیم جدی از این ببعد  روی فرزندان خود از این اسامی اصیل بلوچی خواهیم گذاشت و بر روی نامهای فعلی فارسی که روی خود گذاشته ایم  سعی کنیم در شناسامه هم عوض کنیم  و اگر عوض نکردند ما فعلا بطور شفاهی  از آنان استفاده نمائیم.  این قدمی خواهد بود بسوی خودمختاری  یا بسوی خود سروری.
خالص ترین احتراماتم را بپذیرید،
محمد آرمیان
دبیر کل:  نهضت عدالت بلوچستان ایران
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر