۱۳۹۳ اردیبهشت ۶, شنبه

اساسنامه نهضت عدالت بلوچستان ابران و تشریح آرم آن


 بسم الله الرحمن الرحیم
اعلام تاسیس
" نهضت عدالت بلوچستان ایران "

اساس " نهضت عدالت بلوچستان ابران"  (نعبا)،  در روز چهارشنبه دهم فروردین  ماه سال 1379  خورشیدی ،  مطابق با  بیست نهم مارس سال 2000 میلادی  و مطابق با بیست  دوم ذیحجه سال 1420  هجری قمری  با حضور جمعی از علماء ، روشنفکران  و مردم مبارز بلوچ  در یکی از شهرهای مرزی بلوچستان مورد بر رسی قرار گرفت و سنگ بنیاد آن با موافقت همه حاضرین بر اساس شرایط و اهداف ذیل گذاشته شد و آرم آن هم در همین جلسه  به تصویب رسید که در ذیل باطلاع تمام مردم مبارز و عدالتخواه بلوچستان میرسد.  امید  است که همه مردم حق طلب بلوچ برای رسیدن به اهدافی که در این منو گرام گنجانده شده است و هیچ شکی نیست که بیاری خداوند مقتدر رهگشای این مردم بسوی سعادت و نسلهای شان خواهد شد از هیچ سعی و کوششی دریغ نخواهند کرد و مردم بلوچ این فرموده خداوند حکیم و قادر متعال را در نظر خواهند داشت که میفرماید:  خداوند وضع و حالت هیج قومی را تغییر نخواهد داد مگر اینکه مردم هر قومی برای تغییر وضع نا مطلوب و اسفناک شان خود دست بکار شده و محیط زیست خدادادی و زادگاه خود را با انکار ظلم و حمایت از عدالت تبدیل به محیطی خوشحال و پرسعادت و ایده آل نمایند. از همه مردم بلوچستان ایران تقاضا میشود مطالب این کتابچه را با دقت مطالعه فرموده و حتی الامکان از بر نمایند تا با اهداف و اساس فعالیت این نهضت رهائی بخش آشنا شده و در پیشبرد آن هر کسی بسهم خود به حرکت درآید.  خداوند همواره همراه آن جمعی است  که مخلصانه بسوی یک هدف مشخص حرکت میکند " ان الله من ور اء القصد"
راه نجات انسان بلوچ
انسان مخلوقی عاقل و فهیم و با استعداد و مختار در عمل است و بلوچ هم از نسل انسان است که همانند دیگر انسانها بر روی این کره زمین بطور فطری و طبیعی دارای حقوقی مشروع است که طالب رسیدن به این حقوق و نهایتا رسیدن به خوشبختی و سعادت و عزت فردی و اجتماعی میباشد و بهمین منظور بطور مستمر دست به کوشش و فعالینهائی زده است ولی با وجود همه تلاشها و کوششهائی که تا کنون از خود نشان داده  به خوشحالی و عزت و سعادت نرسیده است،  علتش چیست؟  علتش اینست که انسان بلوچ غافل از این حقیقت بوده و هست که تا کنون بصورت فردی زندگی کرده و حقوق اجتماعی و قومی اش را بطور کلی فراموش کرده است.  انسان بلوچ بطور کامل غافل از این امر مهم و حیاتی بوده است که او متعلق به یک قوم هم هست و در جمع و جامعه دارد زندگی میکند و در پس و پیش و چپ و راستش انسانهای دیگری هستند که آنها هم در حال تلاش برای رسیدن بسعادت هستند که یک عمل خودخواهانه از ناحیه هرکدام از این مردم باعث اصطکاک و برای هردو طرف مشکل آفرین و مخل سعادت میشود. انسان بلوچ هنوز بدرستی یک موجود اجتماعی نشده چون تا کنون هرکسی از افراد این قوم سعادت را فقط برای خود و خانواده اش خواسته، عزت قومی و سعادت همنوعان دیگر برایش هیچ اهمیتی نداشته است بهمین دلیل هیچ کسی در این جامعه خودخواه عملا بسعادت نرسیده و اگر همین روش خودخواهانه و غفلت از مسایل اجتماعی و قومی ادامه پیدا کند باز هم بسعادت نخواهد رسید و بطور چاره ناپذیری بر میزان بدبختی اش روز به روز اضافه هم خواهد شد.
وقتیکه یک انسان خودخواه میشود و همه چیز را فقط برای خود میخواهد غالبا اصول عدالت را که همان رعایت حقوق دیگران است  بی پروا و غیر مسئولانه زیر پا مینهد و با کوششهای فزون طلبانه و غیر منطقی و غیر قانونی خود حرکت جامعه را بسوی سعادت دچار اختلال مینماید. اگر تعداد افراد خودخواه و مختل کننده عدالت در یک جامعه زیاد بشود چنین جامعه ای خواهی نخواهی و بدون شک تبدیل بیک جامعه لجام گسیخته و بی بند و بار و مبتلا به آنارشیسم و بدبخت خواهد شد که با تمام کوششهایش بجای حرکت کردن بجلو همواره درجا زده و یا بعقب حرکت میکند. در چنین جامعه ای مردم برای رسیدن به خوشبختی هرچه بیشتر تلاش میکنند کمتر به آن میرسند چون افراد آن بخاطر خودخواهی و زیر پا گرفتن اصول و مبانی عدالت باعث بهم زدن سعادت یکدیگر میشوند و هرکسی دیگری را از رفتن بجلو و رسیدن بسعادت باز میدارد. همین خودخواهی ها باعث تفرقه بین خودیها میشود و غیر  خودیهای زرنگ از این تفرقه سوء استفاده کرده و همه چیز این مردم متفرق از هم را به آسانی غارت میکنند و بر سرنوشت شان مسلط میگردند. بهمین دلیل اگر دقت کنیم متوچه خواهیم شد که جامعه بلوچ امروز یک چنین جامعه خودخواه  و متفرق از هم و عقب مانده و غیر مختار برای تعیین سرنوشت خویش است و فعلا آن غیر بلوچهائی که برای تعیین سرنوشت بلوچ تصمیم گیری میکنند هم آدمهای خودخواهی هستند که در بلوچستان همه چیز را فقط برای خود میخواهند و نه برای مردم بلوچ.  پس با این ترتیب انسان بلوچ چه کند که در زادگاهش از  اینهمه دخالتهای بیچا و مظالم گوناگون نجات پیدا کرده و بحقوق انسانی و عزت  اجتماعی اش برسد؟
مردم یک جامعه برای رسیدن بسعادت در وحله اول لازم است که با هم متفق و متحد شوند.  ولی این سئوال پیش میآید که این مردم برای چه و بر سر چی و یا چه کار و هدفی با هم متحد شوند؟  آیا میشود برای هیچ و پوچ و یا بدون هدف و انگیزه ای همه مردم متفق شوند؟ نه هرگز، چون منفق در چی بشوند؟  پس این اتفاق و اتحادی را که مورد نیاز برای ترقی و تعالی و خوشبختی جامعه است فقط با یک برنامه عام المنفعه مشترک ملی میتوان بوجود آورد  و مردم را در یکجا و بر روی یک سکوی سیاسی جمع کرد،  برنامه ای جامع که سعادت همه مردم یک قوم و نسلهایش را بطور یکسان در بر داشته باشد. باید قبول کرد که بدون وجود یک برنامه جامع ملی امکان اتحاد و همبستگی وجود نخواهد داشت چون مردم یک جامعه بی برنامه تمام فکر و ذکرشان در حول و حوش برنامه های شخصی دور میزند و در اینصورت خود خواهی امری چاره ناپذیر خواهد شد و همین حالتی که فعلا در بلوچستان وجود دارد گویای این حقیقت است که تا کنون یک برنامه جامع ملی بمردم ارائه نشده  و مردم ناگزیر از صرف وقت و امکانات خود در برنامه های خودخواهانه وشخصی و انفرادی  بوده اند.
" نهضت عدالت بلوچستان ایران"  بوجود آمده است تا برای حقوق اساسی و کلی مردم بلوچ در درون مرزهای ایران مبارزه کند و برای اینکار در همینجا یک برنامه جامع به مردم غیور و حق طلب بلوچستان كه از دست غیر بومی ها ستم فراوان دیده اند  ارائه میدهد که اگر این مردم ستمدیده  همه با جدیت و فداکاری لازم  در پیشبرد آن همت گمارند بیاری خداوند سعادت خود و نسلهای شان در  مدتی کوتاه تامین و تضمین خواهد شد.
مطالبات "نهضت عدالت بلوچستان ایران " بشرح  زیر است:
الف) هیچ شکی نیست که اجرای عدالت در کشور  مورد تقاضای همه مردم ایران است  و شکل عملی آن اینست که حکومتگران در مرکز قبل از هر چیز دیگر ، مردم بلوچ،  مردم آذری،  مردم کرد، مردم ترکمن  و مردم عرب را در درون مرزهای ایران بعنوان واحد های قومی برسمیت بشناسند چون خداوند کریم در قرآن مجید و سازمان ملل متحد در مانیفست حقوق بشر خود ،  این امر را قبلا برسمیت شناخته اند و حالا همین باقی مانده است که حکومت مرکزی ایران هم حقوق این اقلیتهای قومی را در قانون اساسی خود بگنجاند و بطور عملی و قانونی برسمیت بشناسد.
ب) اجرای مفاد ( بند الف)  تنها در صورتی شکل عملی بخود خواهد گرفت که کشور بزرگ ایران مانند امریکا، آلمان، کانادا، سویس، هندوستان و دهها کشور دیگر در مناطق مختلف جهان بصورت ایالتی یا فدرال اداره شود و بر اساس همین اندیشه، لازم است که نه تنها مناطق اقلیت قومی فوق الذکر بلکه بهتر خواهد بود که به همه استانهای کشور نام ایالت داده شود  مانند :  ایالت تهران، ایالت آذربایجان، ایالت اصفهان،  ایالت خراسان، ایالت بلوچستان،  ایالت کرمان،  ایالت فارس، ایالت هرمزگان، ایالت ترکمن صحرا، ایالت کردستان، ایالت خوزستان، ایالت لرستان و غیره الی آخر... و  نام کشور هم به ایالات متحده ایران  United States of Iran  تبدیل گردد.
در کشور ایالات متحده ایران، غیر از پول ، پرچم ملی و ارتش که کنترل آنها از وظایف مرکز است دیگر تمام امور هر ایالتی  بر اساس آداب و رسوم و روایات تاریخی و فرهنگی که منطبق با فطرت خود مردم همان ایالت است اداره گردد. برای اینکار هر ایالت یک مجلس ایالتی و یک کابینه ایالتی خواهد داشت  که اعضاء آن از مردم بومی همان ایالت انتخاب خواهند شد تا مسایل مربوط به ایالت خود را حل و فصل نمایند.
حکومت هر ایالت خودگردان،  برای تامین سعادت و خوشبختی مردم در قلمرو خود، بهمه آن موارد و حقوقی که تحت عنوان عدالت قرار میگیرند شکل قانونی خواهد داد که در مورد ایالت بلوچستان بشرح ذیل خواهد بود:
1) ایالت بلوچستان در صورت برخوردار شدن از عدالت و خودمختاری از سوی مرکز،  برای همیشه جزء لاینفکی از سرزمین بزرگ ایران است که قلمرو آن در درون مرزهای ایران تمام مناطق بلوچ نشین را شامل میگردد که وحدت ملی و حفظ یکپارچگی از ناحیه بلوچستان توسط خود مردم عدالتخواه و حکومت ایالتی بلوچستان تضمین میگردد.

 2) قوم بلوچ مانند سایر اقوام ایران و جهان،  دارای حقوقی مشروع است در حفظ اصالت ، فرهنگ، زبان، لباس، خصوصیات اجتماعی ، اخلاقی و روایات تاریخی، سرزمین و ثروتهای خدادادی خود  و نیز در حق حاکمیت بر کلیه مقدرات سیاسی  اداری خود، و رد  هرگونه ذلت و محکومیت و غلامی،  و حق مبارزه مستمر با فقر و جهل و بیماری و عقب ماندگی.

 3) آزادی مذهب،  مذهب نه تنها در ایالت خود مختار بلوچستان بلکه در تمام کشور باید آزاد باشد تا پیروان هر مذهبی با آزادی کامل بهر شکلی که اعتقاد دارند خدا را پرستش نمایند همانطوریکه خداوند حکیم فرموده  است که:   لا اگراه فی الدین یعنی در انتخاب دین هیچ جبری درکار نیست.  پس تقاضای عدالت اینست که همین حکم خداوند متعال در تمام ایالات متحده ایران لازم الاجراء گردد تا مال و جان و وقت مردم ایرانزمین  در جنگهای بیهوده و غیر ضروری مذهبی تلف نشود و مردم بلوچستان که طبعا سنی حنفی هستند بر اساس مذهب خود تحت هدایات علمای شان با آزادی کامل خدا را به ترتیبی عبادت کنند که مذهب شان به آنان تعلیم میدهد و همینطور مذاهب دیگر در بین پیروان خود.  تغییر مذهب تنها بوسیله اقناع عقل امکان پذیر است  و نه با جبر یا فریب.

 4) زبان یک عطیه الهی است که برای شناسائی اقوام به هر قومی عنایت شده است تا تشخص قومی خود را بر قرار نگهدارد.  پس زبان بلوچی، زبان رسمی ایالت خود مختار بلوچستان خواهد بود که توحيد و گسترش آن در سراسر بلوچستان  و آماده کردن آن برای پذیرش نیازهای روز، سرلوحه برنامه حکومت ایالت خودمختار بلوچستان میگردد.  زبان فارسی کمافی السابق زبان الزامی و رسمی کشور فدرال  است که مکاتبات رسمی بین ایالات دیگر و مرکز با همین زبان انجام خواهد شد و زبان عربی هم برای پیروی از فرمان صریح الهی و فهم قرآن و سنت نبوی در ایالت بلوچستان الزامی خواهد بود و همچنین زبان انگلیسی و زبانهای دیگری که برای دسترسی به منابع علمی جهان کمک میکند.

5) در ایالت خودمختار بلوچستان،  صلاحیتهای سه گانه  مقننه، اجرائی و قضائی در دست توده مردم است و مجلس شورای انتخابی به نیابت از طرف مردم حل و فصل این سلطه را بعهده میگیرد.  توزیع مسئولیتهای قضائی و اجرائی (تعیین روسای دادگاهها، قضات،  فرمانداران و بخشداران و روسای نیروهای انتظامی و امنیتی) از صلاحییتهای این مجلس است.

6) در ایالت خودمختار بلوچستان،  کلیاتی که مسئولان ایالت در زمینه حفط و تکمیل و بهبود جامعه مراعات میکنند شامل:  دین ، عقل ،  ناموس و جان و مال مردم است  و آنچه که به سود افراد جامعه است  و برای آنان باید تامین گردد شامل: مسکن، پوشاک، آموزش، بهداشت  و ازدواج میباشد.  اما روابط اجتماعی میان آحاد مردم باید بر اساس امر به معروف  و نهی از منکر و نیکی در رفتار و همکاری و همیاری در امور خیر و  حفظ ارزشهای والای انسانی و عادات نیک و مبارزه با عادات جاهلی و غلط و درمان مشکلات اخلاقی استوار باشد.

7) خانواده صالح سنگ بنیادین جامعه سالم را تشکیل میدهد  لذا در ایالت خودمختار بلوچستان باید از خانواده و تحکیم روابط میان افراد آن حمایت شود و ازدواج و نیازمندیهای آن به میزان پنجاه در صد بعهده حکومت خواهد بود.

8) در ایالت خودمختار بلوچسان،  زن و مرد در کلیه حقوق و واجبات قانونی و در کوشش برای سازندگی جامعه و هدایت آن بسوی ترقی و تعالی مساوی هستند و تمایز بین آن دو که بر مبنای شرعی استوار است  ناشی از ویژگی های آفرینش و وظایف خاص اجتماعی آنان خواهد بود. آزادي زن بمعني بي بند و باري و ترويج فساد در جامعه كه سبب تخريب خانواده ميشود منظور نخواهد شد.

9)  مرحله کودكی از نظر آمادگی و سازندگی یک مرحله بسیار مهم بشمار رفته و مستلزم پرستاری توام با محبت ،  آموزش و پرورش صحیح و جلوگیری از عوامل سرگردانی و انحراف میباشد، این امر تاکیدا مورد توجه حکومت خودمختار بلوچستان خواهد بود.


10)      آزادی یک حق همگانی بشمار میرود و کلیه افراد در زمینه  تعبیر و اندیشه  و ابراز عقاید و تالیف و انتشار و تشکیل دادن گروهای صنفی و کارگری و  احزاب سیاسی و انجمن زنان بشرط عدم تعارض با احکام دین مبین اسلام  در بلوچستان خودمختار از  آزادی کامل برخوردار خواهند شد.


11)      دادرسی نیز حقی است همگانی و در رابطه با آن برای هیچ منصب  و مقامی مصونیت وجود نداشته و در اجرای عدالت هیچ گونه تمایزی میان هم میهنان بخاطر دین ، رنگ پوست، طایفه، نژاد  یا مذهب و  زبان وجود نخواهد داشت  و همه از دادرسی یکسان  و عادلانه برخوردار خواهند بود.

12)      دانش حقی است همکانی و آگاهی بر علوم دین و علوم دنیا، طبق حدیث نبوی بر کلیه مسلمانان زن و مرد  فرض عین میباشد آنجا که میفرماید: طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة. لذا در بلوچستان خودمختار بیسوادی بطور کامل باید ریشه کن شده و مخصوصا به تعلیم زنان سخت محروم و عقب مانده بلوچ توجه مضاعف مبذول گردد و بتمام مراحل تعلیم و تربیت توجه کافی شود و نیز به تحقیقات علمی و هدایت استعدادها و بکار گیری قابلیتها و ایجاد دستگاههای مورد نیاز در جمیع زمینه های پژوهشی و تحقیقاتی واجباتی است که مورد توجه قرار میگیرد.

13)       فعالیت در کلیه زمینه های اقتصادی و انتفاعی و سرمایه گذاری از  حقوق عمومی بشمار رفته و در ایالت خودمختار بلوچستان همه مردم تحت قوانین موضوعه ایالت بدون کمترین تبعیضی حق فعالیت و شکوفائی خواهند داشت.
            قبل از رسیدن به برنامه های داخلی ایالت خودمختار بلوچستان، لازم است  مردم بلوچ بر روی یک سکوی سیاسی جمع شوند و این خواسته کلی و اساسی خود را بطور دسته جمعی و قاطع و بوسیله نمایندگان خود  پیش روی حکومت مرکزی بگذارند و برای به تصویب رساندن آن  از هیچ فداکاری و کوشش قانونی فرو گذار نکنند و نمایندگان خود را موظف به پیگیری مستمر آن بنمایند. این برنامه زمانی موفق خواهد شد که مردم شروع به آماده کردن یکدیگر  در درک و پيگيري این برنامه سعادت آفرین کنند و در پیشبرد آن از هرگونه تفرقه و تشتت  و خودخواهی و اختلاف رای پرهیز کرده  و تبدیل به انسانهائی عدالتخواه شوند و همه نه برای منافع شخصی بلکه برای منافع کل جامعه و تامین سعادت جمعی مردم بلوچ فعالیت و فداکاری نمایند.
            در اینجا آرم یا منوگرام " نهضت عدالت بلوچستان ایران"  تشریح میشود و همین برنامه سکوی محکم و مطمئنی خواهد بود برای در بر گرفتن همه مردم بلوچستان  و جهش بسوی ترقی و تعالی و عزت اجتماعی.  پس ای مردم ظلمزده و از هم متفرق شده بلوچ، وقت آن اینک  بطور جدی رسیده است که بیائیم  با کنار گذاشتن خودخواهی ها ، تنگ نظری ها  و کینه های تباه کننده یکدیگر را در آغوش گرفته و خطاهائی را که نسبت بیکدیگر در گذشته صورت گرفته از این پس فراموش کرده  و همدیگر را بخشوده و عفو نمائیم و برای رسیدن بسعادت  هرچه زودتر واحد های فعالیتی نهضت را در شهر ها و روستاهای بلوچستان تاسیس کرده  و فعال نمائیم و با ایثار مال و جان و وقت  این برنامه ملی مذهبی را که سعادت مردم همیشه تحت تبعیض و  محروم از همه چیز بلوچ در گرو آن است به پیروزی برسانیم. مردم بلوچ این امر خیلی جدی و مهم را در نظر داشته باشند که از عضویت  مستقیم در احزاب  و سازمانهای سرتاسری و غیر بومی  به پرهیزند و فقط همان سازمانهای سرتاسری را حمایت نمایند که اهداف و برنامه  "نهضت عدالت بلوچستان"  را تائید و حمایت میکنند و اگر مردم بلوچ تحت هر توجیهی چنین نکنند باز هم مثل قبل دچار اشتباه شده  و با تقسیم شدن در احزاب ، گروهها  و سازمانهای غیر بومی باز هم سرشان کلاه خواهد رفت و این ضرب المثل را همیشه بخاطر داشته باشند که میگوید : کس نخارد پشت من  جز ناخن انگشت من.  و هرکسی که این مقوله را نادیده بگیرد دانسته یا ندانسته بخودش، به جامعه اش و به نسلهای آینده اش ظلم کرده است.


شرح منوگرام ( آرم )
نهضت عدالت بلوچستان ایران
1)  در قسمت بالای آرم،  عبارت " نهضت عدالت بلوچستان ایران"  دیده میشود که نام این سازمان است.
2)  در وسط منوگرام یک ترازو دیده میشود که نشانه عدالتخواهی اعضاء  و هواداران این سازمان است.  باین معنی که هدف این نهضت برقرار کردن روابط عادلانه  بین قوم بلوچ و دیگر اقوام در درون مرزهای ایران است و همچنین بر قرار کردن عدالت اجتماعی در خود بلوچستان و مبارزه با مبانی ظلم در همه ابعاد و اشکالش.
3)  یک قلم در مرکز  آرم دیده میشود که بشکل پایه و نگهدارنده ترازو و تضمین کننده عدالت است بدین معنی که: "نهضت عدالت بلوچستان"  معتقد به مبارزه مسالمت آمیز  با اسلحه قلم و توضیح و توجیه مسایل است و عدالت و دموکراسی را با قدرت قلم در جامعه نافذ خواهد کرد. قلم اسلحه آزادگان، روشنفکران، عدالتخواهان و انسانهای متمدن و اهل منطق است.
4)  یک داس در سمت چپ آرم دیده میشود که سمبل کشاورزی است  بدین معنی که یکی از اهداف استراتژیک  " نهضت عدالت"  خودکفا کردن بلوچستان در شعبه کشاورزی است و آن عبارت است از تامین تمام نیازمندی های غذائی و ارتزاقی مردم بلوچ  از زمین هائی که خداوند در زیر پای خود  این مردم قرار داده است.
5)  یک سندان در قسمت پائین آرم دیده میشود که قلم و ترازو بر روی آن استوار هستند . سندان سمبل صنعت است بدین معنی که یکی از اهداف استراتژیک "نهضت عدالت بلوچستان"  خودکفا کردن بلوچستان در شعبه صنعت میباشد که با تاسیس انواع و اقسام کارخانه جات در زمینه های ماشین سازی، تراکتور سازی، پارچه بافی ، کشتی سازی  و همچنین مدرن کردن صنعت ماهی گیری و صنایع دیگر مورد نیاز مردم.
6)  در قسمت راست آرم یک اسلحه دیده میشود  که علامت استفاده ممنوع بر روی آن قرار دارد و بدین معنی است که استفاده تهاجمی از آن ممنوع است و فقط بشکل دفاعی میشود آنرا مورد استفاده قرار داد که دفاع از خود حق هر انسانی است.
7)  در قسمت پائین آرم  عبارت انگلیسی  :  Balochistan Justice Movement Iran   دیده میشود که نام سازمان به زبان انگلیسی است و بدین منظور است که جوامع بین المللی هم با نام سازمان و فعالیت های آن آشنا شوند.
8)  حروف انگلیسی  B,J.M.I   که بر روی سندان دیده میشوند علامت اختصاری سازمان به زبان انگلیسی است.

                                      شرایط عضویت در
نهضت عدالت بلوچستان ایران

1)  فقط بلوچهائی که دارای شناسنامه ایرانی هستند میتوانند به عضویت نهضت درآیند همان هائی که معتقد به خودمختاری بلوچستان هستند و نه معتقد به جدائی آن از ایران.  نهضت عدالت معتقد به اینست که بلوچستان برای همیشه جزء لاینفکی از  مملکت بزرگ ایران است و خودمختاری از حقوق اساسی مردم بلوچ و دیگر واحد های قومی در ایران میباشد.
2)  سن عضویت در  " نهضت"  از شانزده سالگی ببالا است و افراد کمتر از 16 سال که مایل به حمایت نهضت هستند میتوانند بصورت هواداران نهضت فعالیت کنند.
3)  زنان و مردان بلوچ بدون کمترین تبعیضی و بطور علی السویه مبتوانند به عضویت  نهضت در آیند و صلاحیتهای خود را برای رسیدن به سعادت کل جامعه بلوچ بکار گیرند.


اساسنامه موقت
" نهضت عدالت بلوچستان ایران"
1)  روش فعالیت و اداره  " نهضت عدالت " روشی عادلانه و مبنی بر اصول دمکراسی و انتخاباتی است  و این در صورتی امکان پذیر خواهد بود که بگیر و ببند های غیر قانونی و خودسرانه عوامل حکومت  در بلوچستان  متوقف شود و فعالیت سیاسی از طرف مجلس و  حکومت مرکزی  ایران آزاد اعلام گردد.  تا زمانیکه حکومت اجازه تشکیل اجتماعات را نداده و حق اظهار نظر و عدالتخواهی را تحمل نمیکند  مسئولین واحد های شهری و روستائی  نهضت  توسط مسئول اول این سازمان و شورای مرکزی تعیین و منصوب خواهند شد.
2)  در شرایط فعلی هر واحد شهری و روستائی دارای:  یک رئیس،  یک نایب رئیس ، یک مسئول تبلیغات و روابط عمومی و یک خزانه چی خواهد بود.
3)  واحد های شهری و روستائی مسئول اجرای مصوبات شورای مرکزی نهضت در حوزه فعالیتی خود خواهند بود.
4)  در صورت فوت، استعفا و یا از کار افتادن مسئول هر واحد  و یا مسئول اول نهضت ، نایب او بطور اتوماتیک جانشین او  شده و حل و فصل امور مربوط به نهضت را بعهده میگیرد.
5)  این روش انتصابی بمنظور پیدا کردن افراد با صلاحیت  ومومن به اهداف نهضت در شرایط پر خفقان فعلی است و تا فراهم شدن شرایط جهت انتخابات آزاد همین روش  ادامه پیدا خواهد کرد و بمحض آمادگی مقدماتی و سازگار شدن شرایط برای تشکیل یک کنوانسیون یا گردهمآئی سرتاسری در بلوچستان ایران و تصویب یک اساسنامه جامع تر که با مشارکت و همفکری علماء دین،  اندیشمندان و متفکران ، استادان، معلمان و نویسندگان و دانش پژوهان و تجار و کسبه، کارمندان و کارگران و دهقانان ودیگر طبقات جامعه بلوچ بعمل خواهد آمد که  نحوه فعالیت و سیستم اداری  آن  تصمیم گیری شده  و به اجراء  در خواهد آمد.
6)  هدف استراتژیک  " نهضت"  رسیدن به خودمختاری کامل مردم بلوچ و آبادی کلیه مناطق بلوچ نشین در درون مرزهای ایران  است و  " نهضت "  تا رسیدن به این هدف بزرگ و نهائی،  برنامه های مرحله وار و موضعگیری های کوتاه مدت خود را از طریق اعلامیه،  و یا بوسیله نشر در بولتن خبری " صدای عدالت" که ارگان رسمی  " نهصت عدالت بلوچستان ایران"  است و از این پس انشاء الله  بطور شماره وار منتشر خواهد شد باطلاع مردم مبارز بلوچسنان خواهد رساند . مردم آکاه و حق طلب بلوچ با دادن مصاحبه و یا نوشتن نامه و مقاله  راهنمائی ها، نظریات و پیشنهادات خود را در بولتن خبری " صدای عدالت"  که انعکاس دهنده بی باک خواسته های مردم دلیر و حق طلب بلوچ است منعکس نمایند تا با همکاری همگان چرخ  "نهضت عدالت بلوچستان"  با سرعت بیشتری بسوی خودمختاری بلوچستان حرکت کند.  
توضیح: این اساسنامه به تاریخ دهم فروردین ماه 1379 خورشیدی مطابق با بیست نهم مارس 2000 میلادی و مطابق با بیست دوم ذیحجه سال 1420 هجری قمری تهیه و تصویب و بشکل کتابچه منتشر شده است. از تمام کسانی که این اساسنامه را مفید برای ملت بلوچ و مفید برای کشور عزیز ایران میدانند آنرا کپی کرده پیش خود نگه دارند و تا میتوانند در رسانه های عمومی نظیر فیسبوک و تویتر منتشر نمایند تا در همه جا و بدست همه برسد. پیروز و سعادتمند باشید.۱ نظر:

  1. دوست عزیز آقای محمد آرمیان السلام علیکم
    از این که دوباره فعالیت خود را بصورت گسترده آغاز نمودین خوشحال هستم . مدتی بود از دنیای مجازی کناره گیری کرده بودین . اما این زمان بهترین زمان فعالیت است تا صدای خفه شده این ملت مظلوم بلوچستان را به دنیا برسانید امیدوارم موفق و موید باشید دعای ما همیشه همراه شما دوستان عزیز است

    پاسخحذف